Οφθαλμοκινητικό Biofeedback - Βιοανάδραση

‘DYSLEXIA CENTERS – PAVLIDIS METHOD’
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Άριστη Ποιότητα – Προσιτές Τιμές

Αποδεικνύεται από την Αναγνώριση-Προτίμηση Πελατών μας που έρχονται στα Κέντρα μας στην Ελλάδα και από τις  5 ηπείρους του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία), από  43 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,  Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία κλπ).
 
Η
Μέθοδος Παυλίδη - Pavlidis Method κατά διεθνή αποκλειστικότητα, περιλαμβάνει το φωτο-ηλεκτρονικό Οφθαλμοκινητικό Biofeedback-Βιοανάδραση, το οποίο αναπτύχθηκε στην Αγγλία και τελειοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τον Εφευρέτη-Καθηγητή Παυλίδη

Το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback – Βιοανάδραση είναι το Ακριβέστερο, Ταχύτερο, Αμεσότερο και συνεπώς το Αποτελεσματικότερο είδος Biofeedback – Βιοανάδρασης.

Αυτομάτως μετατρέπει τα Ασυνείδητα Λάθη (=μη ελέγξιμα) σε Συνειδητά (=ελέγξιμα-διορθούμενα) και έτσι τα καθιστά διορθούμενα. Πρόκειται για τη βιολογική Aντιμετώπιση της Διάσπασης Προσοχής, της Παρορμητικότητας και εν μέρει της Δυσλεξίας, με την οποία συχνότατα συνυπάρχουν (Pavlidis, 1981; 1986; 1990; Pavlidis & Giannouli, 2014). Είναι απολύτως ασφαλής, ευχάριστη και αποτελεσματική μέθοδος, χωρίς καμία παρενέργεια και είναι κατάλληλη- φαρμόσιμη σε όλες τις ηλικίες.
Είναι το πλέον ευχάριστο, άμεσο, το ταχύτερο και το αποτελεσματικότερο είδος biofeedback-βιοανάδρασης.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ BIOFEEDBACK
Μετατρέπουμε τις Δυνατότητες  σε Ικανότητες - Δεξιότητες

 Σκοποί του Οφθαλμοκινητικού Biofeedback-Βιοανάδρασης είναι η βελτίωση των εξής ικανοτήτων:
1. Αύξηση της Επικέντρωσης της Προσοχής
2. Μείωση της Παρορμητικότητας - Υπερκινητικότητας
3. Μείωση των Παλινδρομήσεων κατά την Ανάγνωση (όταν το βλέμμα μας λανθασμένα πηγαίνει πίσω, αντί προς τα εμπρός) 

 Ο βασικός στόχος μας είναι να συνδυάζουμε το Οφθαλμοκινητικό Βiofeedback με τη Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ), για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις ανεπιθύμητες καθημερινές εμπειρίες - βιώματα του ατόμου.
 Μέσω του Οφθαλμοκινητικού Βiofeedback εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο να αυτοελέγχεται και να αυτοπροστατεύεται αυτομάτως, ώστε πριν να ενεργεί, το άτομο να σκέφτεται τις συνέπειες των ενεργειών του και να προστατεύεται από πιθανές λανθασμένες ενέργειες και συμπεριφορές. 
 Δηλαδή, εκπαιδεύουμε το παιδί με τη μέθοδό μας για να μετατρέψουμε τη συμπεριφορά του, από ασυνείδητη-αυθόρμητη-ανεξέλεγκτη σε συνειδητή- λεγχόμενη, υπεύθυνη. Δηλαδή, πλέον Συνειδητά να προσπαθήσει, με τη βοήθεια του Οφθαλμοκινητικού Biofeedback, να αυτoβελτιωθεί, να αυτοελεγχθεί.  Για να μπορέσει να μεταφέρει τη βελτίωσή του στην καθημερινή ζωή και συμπεριφορά του, συνδυάζουμε το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback με τη Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία. 
Έτσι εκπαιδεύονται-μαθαίνουν να αυτοελέγχονται-συγκρατιούνται και στη ζωή, που θα τους βοηθήσει να συγκεντρώνονται και να αυτοσυγκρατούνται αλύτερα και να επιτύχουν να έχουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες και καλύτερες φιλίες, διότι θα σκέπτονται πριν ενεργούν και έτσι δεν θα λένε ή κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε, που εκνευρίζουν τους άλλους και τους κάνουν να μην μας θέλουν για φίλους ή συνεργάτες. 

ΕΙΔΗ BIOFEEDBACK-ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

Παρέχουμε 2 ειδών biofeedback-Βιοανάδρασης με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους:

1. ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟ

 Κατά διεθνή αποκλειστικότητα, η αντιμετώπιση με το Οφθαλμοκινητικό Biofeedback πραγματοποιείται σαν ευχάριστο παιχνίδι μέσω Η/Υ με τα εξειδικευμένα Φωτο-ηλεκτρονικά Συστήματα-μηχανήματα και με τα αντίστοιχα προγράμματά μας, που ανέπτυξε ο Εφευρέτης-Καθηγητής Παυλίδης
 Κάθε φορά που η προσοχή ή η παρόρμηση του παιδιού-ατόμου το ωθούν να αφαιρεθεί ή να ενεργήσει παρορμητικά, χωρίς περίσκεψη, ενημερώνεται άμεσα-ταχύτατα ο εγκέφαλος εντός 3 χιλιοστών του δευτερολέπτου, μέσω της διεθνώς αποκλειστικής φωτο-ηλεκτρονικής τεχνολογία μας, για το ‘λάθος’ που ξεκίνησε να κάνει και έτσι τον επαναφέρει άμεσα στο αρχικό του καθήκον - στόχο. 
 Με τον παραπάνω τρόπο ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται να μετατρέπει τα Ασυνείδητα Λάθη (=μη ελέγξιμα) σε Συνειδητά (=ελέγξιμα). Το αποτέλεσμα είναι ότι από τη στιγμή που ο εγκέφαλος συνειδητοποιεί τα λάθη του, μπορεί να τα διορθώσει. Δηλαδή, μέσω του Οφθαλμοκινητικού Biofeedback εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να αυτοδιορθώνεται. 

2. ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

 Κατά διεθνή μοναδικότητα και αποκλειστικότητα, μέσω της Μεθόδου Παυλίδη έχει αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί την υψηλή ηλεκτρονική τεχνολογία και τεχνογνωσία μας, που εφαρμόζεται ευχάριστα μέσω Η/Υ και TABLETS. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά αφενός να βελτιώσουν ταυτόχρονα την προσοχή τους και τον γραφικό τους χαρακτήρα, αφετέρου να εξελίξουν-βελτιώσουν τις λεπτές κινήσεις των μικρών μυών (π.χ. των δαχτύλων του χεριού), την επιδεξιότητά τους. 
 Tο παιδί σχεδιάζει στο TABLET και ταυτόχρονα αναπτύσσει τις λεπτές κινητικές του δεξιότητες, δηλαδή ταυτοχρόνως βελτιώνει την Καλλιγραφία και την Επιδεξιότητά του (Εργοθεραπεία). Ενώ σχεδιάζει, μέσω της υψηλής και αποκλειστικής φωτο- λεκτρονικής τεχνολογίας μας, ενημερώνεται άμεσα και αυτομάτως ο εγκέφαλος για τις ασυνείδητες-λάθος Αδέξιες κινήσεις του και έτσι, το ασυνείδητο μετατρέπεται συνειδητό, καθώς το παιδί αντιλαμβάνεται άμεσα το λάθος του, εντός 3 χιλιοστών του δευτερολέπτου.  Έτσι επιτυγχάνουμε ταυτοχρόνως τη βελτίωση της:
1. Επικέντρωσης της προσοχής 
2. Καλλιγραφίας
3. Λεπτής κινητικότητας-επιδεξιότητάς του. 

 Δηλαδή, αντί για Οφθαλμοκινητικό Βiofeedback έχουμε το biofeedback των κινήσεων των δακτύλων του χεριού. Μερικά παιδιά, ιδίως αυτά που έχουν ΔΕΠΥ-ADHD, είναι αδέξια τόσο στις λεπτές (των δακτύλων του χεριού) όσο και στις αδρές κινήσεις των μεγάλων μυών, (π.χ. του σώματος, των ποδιών, των χεριών). Μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως οι λεπτές κινήσεις των δακτύλων του χεριού, διότι διά της αυξημένης επιδεξιότητας των δακτύλων του χεριού βελτιώνεται και η ποιότητα της γραφής. 
 Ακόμη και ο καλύτερος δάσκαλος δεν μπορεί να έχει την απαιτούμενη αστραπιαία ταχύτητα που απαιτείται για να αντιληφθεί-προβλέψει άμεσα την επερχόμενη λάθος κίνηση του χεριού του μαθητή κατά τη γραφή, ώστε να μπορέσει να αποτρέψει την 'ακαλλιγραφία'. Το αστραπιαία ταχύτατο ηλεκτρονικό σύστημα-μέθοδός μας μπορεί, λόγω της υψηλής και ασφαλέστατης τεχνολογίας που αναπτύξαμε.