Τελευταία Νέα

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής 20 & 27 Νοεμβρίου

Τα ‘DYSLEXIA CENTERS - PAVLIDIS METHOD’ θα πραγματοποιήσουν Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας...

Διάλεξη Δρ. Αναστάση Δήμητρα, ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 26/11/2011  

Η    Κ ΟΙΝΟΤΗΤΑ  &  Ο   Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ  Α ΓΓΕΛΙΑΝΩΝ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 16/11/2011

Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ   Π ΑΙΔΕΙΑΣ   &   Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε ΝΩΣΗ  ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη,  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011

ΤΟ   E UROPALSO  &  TΟ   Κ ΕΝΤΡΟ   Ξ ΕΝΩΝ  Γ ΛΩΣΣΩΝ  Σ...