Τελευταία Νέα

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 7/4/2012

Ο  Δ ΗΜΟΣ   Σ ΥΡΟΥ  -  Ε ΡΜΟΥΠΟΛΗΣ   &   ΤΟ  S O ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΠΥΛΑΙΑ 4/4/2012

ΤΟ   U NION  E DUCATION  Χ ΑΡΙΛΑΟΥ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  Σ ΥΛΛΟΓΟΥΣ ...

Επιμορφωτική Εκπαιδευτική Ημερίδα, ΑΘΗΝΑ 30/3/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 14/3/2012

Ο  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ  Γ ΟΝΕΩΝ  &   Κ ΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΤΟΥ   8 ου  Δ...