Τελευταία Νέα

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 22/2/2012

Η  Ι ΕΡΑ  Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   Ν . Κ ΡΗΝΗΣ  &  Κ ΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  Σας ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/2/2012

Δ υσλεξία Μ ΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ  -   Δ ΙΑΣΠΑΣΗ  Π ΡΟΣΟΧΗΣ Τ ΕΣΤ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/2/2012

Σας   Προσκαλούμε στη   Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η Δυσλεξία Μ ΑΘΗΣΙΑΚΕΣ   Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ...

Διάλεξη Καθηγητή Γεωργίου Θ. Παυλίδη, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 5/12/2011

Η  Ε ΝΩΣΗ   Π ΟΝΤΙΩΝ  Ω ΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  &   Φ ΙΛΩΝ  Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ...