Τελευταία Νέα

Διάλεξη Δήμου Ν. Μουδανίων, 11 Απριλίου στις 19.00

 TO  Δ ΙΚΤΥΟ  Γ ΥΝΑΙΚΩΝ  Ε ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  Χ ΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  (ΔΙ.Γ.Ε.ΧΑ.) ...

Διάλεξη Δήμου Λαγκαδά, 9 Απριλίου στις 18.30

 Η  Α ΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ  Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ   Τ ΟΥ   Δ ΗΜΟΥ ...

Διάλεξη Δήμου Ευκαρπίας, 6 Απριλίου στις 19:00

Ο  Σ ΥΛΛΟΓΟΣ  Γ ΟΝΕΩΝ  ΤΟΥ  4 ου   Δ ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ ...

Διάλεξη Νεάπολης, 4 Απριλίου 2011 στις 19.00

TO  Π ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  Σ ΧΟΛΕΙΟ  ΤΟΥ   Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ...