Γιατί Franchising;

 Το Franchising είναι η ακριβής αναπαραγωγή ενός συστήματος προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας που βασίζεται στη στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τον Δικαιοπάροχο (Franchisor) και τους Δικαιοδόχους (Franchisees).
 Ο Franchisor κατέχει την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τη διοικητική-επιχειρηματική εμπειρία και παρέχει το δικαίωμα στους Franchisees να αναπτύσσουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ακριβές πρότυπο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει και έχει λειτουργήσει επιτυχώς σε δικό του κέντρο.
 O Franchisor παρέχει επίσης: 
  Τη γνωστή του, επωνυμία και το σήμα του
  Το know how του, δηλαδή την τεχνολογία και την τεχνογνωσία του, τις επιχειρηματικές και τις επιστημονικές μεθόδους του, το σύστημα λειτουργίας του, τα δικαιώματα πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του για την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής αποκλειστικότητας, καθώς και διαρκή και ουσιαστική επιστημονική, διοικητική και επιχειρηματική υποστήριξη των μελών του δικτύου του.
 • Με βάση τα στατιστικά στοιχεία στις 100 νέες επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη, μετά από 5 χρόνια μόνο το 12% συνεχίζουν να λειτουργούν. Αντιθέτως, από τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε οργανωμένα επιχειρηματικά δίκτυα (franchising) μετά από 5 χρόνια συνεχίζουν να λειτουργούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 95%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Dyslexia Centers-Pavlidis Method είναι 100% (βλέπε Πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ_1 / Πόσες από τις 100 Νέες Επιχειρήσεις Εξακολουθούν να Λειτουργούν μετά από 5 Χρόνια. 

ΕΙΔΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

%  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Αυτοτελείς Επιχειρήσεις (που δεν ανήκουν σε δίκτυο επιχειρήσεων).


12
%


88
%

Επιχειρήσεις που ανήκουν σε οργανωμένα επιχειρηματικά δίκτυα (franchising).


95
%


5
%

DyslexiaCenters - PavlidisMethod (franchising)


100
%


0
%